วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (บุคคลทั่วไป) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 

  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (บุคคลทั่วไป) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557  
 
 
   
  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557  
 
 
   
  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการ ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (บุคคลทั่วไป) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557  
 
 
   
  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาควิชาการได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557  
 
 
   
  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (บุคคลทั่วไป) และ (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557  
 
 
   
  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง ตรวจสอบผลคะแนนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอก (บุคคลทั่วไป) และ (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีสมบัติ) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557  
 
 
   
  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสมบูรณ์ของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557  
 
 
   
  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสมบูรณ์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอก (บุคคลทั่วไป) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 
 
   
  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสมบูรณ์ของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ)  
 
 
   
  "ประกาศเตือน เรื่องการส่งเอกสาร ผู้สมัครโครงการบุตรตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ ภายใน 31 มกราคม 2557 ผู้สมัครโครงการบุตรตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ ที่ใช้สิทธิ์ตามข้อ4.1-4.5 ต้องส่งเอกสารตามที่ระบุในรายละเอียดการรับสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ(EMS) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ"  
 
 
   
  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (บุคคลทั่วไป)  
 
 
   
  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ)  
 
 
   
  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เรื่่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ภาคผนวก)  
 
 
   

 

 
 
powered by INET