สารพันปัญหา


1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

โทร. 0-2207-6097?และ 0-2255-5178

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน
โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1

3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครคัดเลือกไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครคัดเลือกไปแล้ว
ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบสัมภาษณ์หรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการคัดเลือกจะต้องนำหลักฐาน
พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

5. คำถาม : เปิดรับสมัครคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด

คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มกราคม
- วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร

คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มกราคม - วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
ภายในเวลาทำการ
ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่
เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบเรียบร้อยแล้ว

7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกเท่าไร

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จำนวน 380 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 350 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

8. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร

คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครภายหลังการชำระเงินที่ธนาคารแล้ว ในวันจันทร์ถัดไป ซึ่งจะได้เลขที่สมัครแล้วจึงพิมพ์ใบสมัครที่มีหมายเลขที่สมัคร ติดรูปผู้สมัคร

 

9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเมื่อไร

คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น.ทางเว็บไซต์ www.nursepolice.go.th หรือ nursepolice.thaijobjob.com

 

10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก กำหนดการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.nursepolice.go.th หรือ nursepolice.thaijobjob.com หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2207-6097 , 0-2255-5178?

11.คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครคัดเลือก เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2652-8244 , 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

12.คำถาม : ถ้าสมัครโครงการบุตรตำรวจและผู้มีคุณสมบัติแล้ว โดยไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์ตามข้อที่ใช้สิทธิ์จริง เช่น สมัครโดยแจ้งว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ตามข้อ 4.1 แต่จริงๆแล้วมีสิทธิ์ตามข้อ 4.6 จะถูกตัดสิทธิ์เฉพาะการสมัครในโครงการบุตรตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ เท่านั้นใช่หรือไม่ และในกรณีที่สมัครโครงการบุคคลทั่วไปด้วย จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกโครงการบุคคลทั่วไปหรือไม่

คำตอบ : ถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก เฉพาะโครงการบุตรตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ ถึงแม้จะเป็นผู้มีสิทธิ์ตามข้อ 4.6 ก็ตาม แต่จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก โครงการบุคคลทั่วไป กรณีที่สมัครและปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการสมัครของโครงการบุคคลทั่วไป


13.คำถาม : เรียนจบแล้วได้บรรจุ เป็นข้าราชการตำรวจหรือไม่

คำตอบ : ไม่มีข้อผูกมัดใดๆว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เนื่องจากต้องรอพิจารณาว่าในปีที่สำเร็จการศึกษานั้นโรงพยาบาลตำรวจ มีตำแหน่งและอัตราเงินเดือนว่าง เพื่อรองรับการบรรจุในตำแหน่งพยาบาลหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตไม่สามารถให้คำตอบได้ในขณะนี้

14.คำถาม ถ้าผู้สมัครในโครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ ได้กรอกข้อมูลเลือกใช้สิทธิผิดประเภท เช่น ระบุว่า
เป็นผู้มีสิทธิตามข้อ 4.1 แต่ตรวจสอบภายหลังจากที่ระบบรับสมัครบันทึกข้อมูลไปแล้ว
ว่าผู้สมัครนั้นมีสิทธิตามข้อ 4.2 ผู้สมัครจะขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ
ถ้าหากยังไม่หมดเขตการรับสมัคร คือ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ให้ผู้สมัครในโครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีสิทธิ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล ในข้อคำถามที่ 1. ด้านบน ระบุข้อมูลที่ขอแก้ไข แล้ว fax มาที่ 02-255-5178 และ
โทรแจ้งที่เบอร์ 089-9298472 พร้อมกับส่งใบขอแก้ไขตัวจริงและสำเนาเอกสารที่ใช้ในการสมัครทั้งหมดมาทางไปรษณีย์
ก่อนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
Copyright (c) 2013 Internet Thailand PCL
 
 
powered by INET