ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครคัดเลือกนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

1. คลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อคลิกที่นี่] เพื่อสมัครคัดเลือกฯ

2. กรอกข้อมูลลงใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [ต่อไป]

3. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วนและถูกต้อง

 • กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดปุ่ม [ส่งใบสมัคร]
 • กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไข] จากนั้นระบบจะแสดง "แบบฟอร์มใบสมัคร" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
  (สำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง)

4. คลิกปุ่ม [สั่งพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและใบชำระเงิน] ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตามที่ท่านระบุ และแบบฟอร์มชำระเงิน

 • หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร หรือต้องการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์]
 • หากท่านต้องการบันทึกเอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม [บันทึก]
 • หรือหากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม [กลับหน้าหลัก]

5. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้ว แต่ไม่สามารถพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครได้ในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้ในภายหลัง
(เฉพาะผู้ที่คลิกปุ่มส่งใบสมัครแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นคลิกเมนู "พิมพ์ใบชำระเงิน" ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอกเลขที่บัตรประชาชน
และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน

6.นำใบชำระเงินไปชำระที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และโปรดเก็บรักษาหลักฐานการชำระเงินที่ทางทางธนาคารออกให้เพื่อใช้ยืนยัน

7.หลังชำระเงินที่ธนาคารแล้วสามารถ ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน จากเมนูด้านซ้ายได้ทันที หากระบบไม่แจ้งสถานะการจ่ายเงินหลังจากที่ผู้สมัครได้ชำระแล้ว ให้ติดต่อที่ INET Call Center โทร. 0-2652-8244 , 0-2257-7230 กด1 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

8.หากผู้สมัครได้ ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน ว่าได้ชำระเงินแล้ว ระบบจะอนุญาตให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครได้ในวันจันทร์ถัดไป

ข้อควรระวัง

 1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
 2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
 3. กรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงการรับสมัครคัดเลือก
 4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
  [ส่งใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ
  จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
 5. ผู้สมัครทุกคนจะต้องนำใบชำระเงิน ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2556 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2556 หากเกินกำหนดการชำระเงินจะถือว่าสละสิทธิ์ และโปรดเก็บรักษาหลักฐานการชำระเงินที่ทางทางธนาคารออกให้เพื่อใช้ยืนยันจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการคัดเลือก
 6. สำหรับผู้สมัครในโครงการบุตรตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ โดยใช้สิทธิตามประกาศการรับสมัคร ข้อ 4.1-4.5 ต้องชำระเงินก่อน วันอาทิตย์ ที่17 กุมภาพันธ์ 2556เพื่อให้สามารถพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวผู้สมัครได้ใน วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่สามารถพิมพ์ใบสมัครเพื่อส่งมาพร้อมหลักฐานตามที่กำหนดในประกาศฯได้ทันภายในวันที่21 กุมภาพันธ์ 2556 เนื่องจาก หากผู้สมัครชำระเงินหลังจากนั้น ท่านจะได้รับอนุญาตให้พิมพ์ใบสมัครใน วันจันทร์ถัดไปคือ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งพ้นกำหนดการส่งหลักฐานของผู้ใช้สิทธิตามข้อ 4.1-4.5 ทำให้ผู้สมัครเสียสิทธิในการสมัครคัดเลือกทันทีเนื่องจากไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศฯ
 7. หากผู้สมัครกรอกข้อมูลผิด ต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูล ในหน้าสารพันปัญหาข้อที่ 1. 
  ระบุข้อมูลที่ขอแก้ไข แล้ว fax มาที่ 02-255-5178 ก่อนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

Copyright (c) 2013 Internet Thailand PCL

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) ในการสมัครเท่านั้น **

 

 
 
powered by INET