สารพันปัญหา

1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ, นามสกุล, คำนำหน้าผิด หรือเลือกสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษตามข้อ 4.1 - 4.6 ผิด จะทำอย่างไร

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล โดยกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขให้ครบถ้วน
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ 
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

                        ให้ติดต่อขอยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานข้อ 2 และ 3 มาที่ e-mail online@inet.co.th 
หากไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 3 วันทำการหลังจากยื่นคำร้อง  
ให้ติดต่อ  
Call Center 
โทร. 0-2257-7159 กด 3 และหากยังไม่ได้รับการแก้ไขอีก ติดต่อ โทร . 0-2207-6290 

ทั้งนี้ การแก้ไขการเลือกสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามข้อ 4.1-4.6 จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามขั้นตอนที่กำหนดในประกาศ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาตามขั้นตอนที่กำหนดในประกาศแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการสมัครได้

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด นอกเหนือจากข้อ 1 สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : ผู้สมัครขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า และนำมายื่นในวันตรวจสอบเอกสาร (28 เมษายน 2563)

3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

4. คำถาม : การเลือกใช้สิทธิ์ของผู้สมัครโครงการบุตรข้าราชการตำรวจ จะมีคุณสมบัติอย่างใด

คำตอบ : ผู้สมัครโครงการบุตรข้าราชการตำรวจ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะในข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ (ตามประกาศ ฯ(หน้า 2 ข้อ 4))

4.1 เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจที่ได้รับอันตรายถึงเสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบ ฯลฯ

4.2 เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจที่ถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพในการปราบปรามโจรผู้ร้าย ผู้ก่อการร้าย หรือผู้ก่อความไม่สงบ

4.3 เป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ที่ถึงแก่กรรมหรือได้รับบาดเจ็บจนถึงทุพพลภาพเนื่องจากช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้าย ผู้ก่อการร้าย หรือผู้ก่อความไม่สงบ

4.4 เป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ที่ได้รับเหรียญกล้าหาญตั้งแต่ชั้นเหรียญกล้าหาญหรือเหรียญดุษฏีมาลาหรือเข็มกล้าหาญขึ้นไป (รวมเหรียญรามมาลา เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร)

4.5 ข้าราชการตำรวจ หรือเป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ ที่เป็นหรือเคยเป็นครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4.6 เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจประจำการหรือนอกประจำการ ที่ได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ หรือเป็นข้าราชการตำรวจในปัจจุบัน

ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดจากประกาศรับสมัคร

5. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครคัดเลือกไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครคัดเลือกไปแล้ว 
ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบสัมภาษณ์หรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

6. คำถาม : เปิดรับสมัครคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด

คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

7. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร

คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 3 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในเวลาทำการ ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

8. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกเท่าไร

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จำนวน 400 บาท ซึ่งประกอบด้วย 

ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 350 บาท 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าบริการ sms และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 50 บาท 

โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

9. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร

คำตอบ : ผู้สมัครที่ได้ชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ภายหลังชำระเงิน 1 วันทำการ เป็นต้นไป ระบบรับสมัครจะกำหนดเลขประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัคร ทางเว็บไซต์ www.nursepolice.go.th หรือ nursepolice.thaijobjob.com

10. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเมื่อไร

คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์ www.nursepolice.go.th หรือ nursepolice.thaijobjob.com 

11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.nursepolice.go.th หรือ nursepolice.thaijobjob.com  หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2207-6290  "ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น."

12.คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครคัดเลือก เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID: @Thaijobjob (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)