สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ, นามสกุล, คำนำหน้าผิด หรือเลือกสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษตามข้อ 4.1 - 4.6 ผิด จะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 
    1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
    2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ 
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 ให้ติดต่อขอยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานข้อ 2 และ 3 มาที่ e-mail : online@inet.co.th
หากไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 3 วันทำการหลังจากยื่นคำร้อง  
ให้ติดต่อ  Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 และหากยังไม่ได้รับการแก้ไขอีก ติดต่อ โทร . 0-2207-6290

ทั้งนี้ การแก้ไขการเลือกสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ตามข้อ 4.1-4.6 จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามขั้นตอนที่กำหนดในประกาศ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาตามขั้นตอนที่กำหนดในประกาศแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการสมัครได้
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด นอกเหนือจากข้อ 1 สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ผู้สมัครขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า และนำมายื่นในวันตรวจสอบเอกสาร 
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครคัดเลือกไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครคัดเลือกไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบสัมภาษณ์หรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน 
5. คำถาม : เปิดรับสมัครคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 65 - 1 เม.ย. 65 ภายในเวลาทำการ ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
7. คำถาม :  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 400 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 350 บาท 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าบริการ sms และค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 50 บาท
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

8. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครที่ได้ชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ภายหลังชำระเงิน 1 วันทำการ เป็นต้นไป ระบบรับสมัครจะกำหนดเลขประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัคร ทางเว็บไซต์ www.nursepolice.go.th หรือ nursepolice.thaijobjob.com
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเมื่อไร
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ ทางเว็บไซต์ www.nursepolice.go.th หรือ nursepolice.thaijobjob.com
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.nursepolice.go.th หรือ nursepolice.thaijobjob.com  หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2207-6290  "ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น."
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครคัดเลือก เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob